Your Blog

Included page "clone:poolkid" does not exist (create it now)

blog1 - 11 May 2016 08:42

Tags:

ย้อนกล้บในช่วงปี 2554 สระเป่าลม เราจะเห็นว่า ทองราคาขึ้นจาก 17,000 บาทไปสูงสูดที่ 27,000 บาท หรือมีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ 50-60 ทีเดียว ที่งๆ ที่เงินเฟ้อเพียงแค่ร้อยละ2-3 เท่านั้น (ถ้านี้าไม่ท่วมตอน ปลายปี เงินอาจจะเฟ้อถึงร้อยละ4.5 ทีเดียว) ที่มีนเป็นแบบนั้นก็สระน้ำเป่าลม ราคา เพราะว่า ในตลาดโลกนั้น คนไม่ไว้ใจ ในค่าเงิน โดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐ และเงินยูโร จึงไต้เก็บสินทรัพย์เอาไวไนทองค่าและโลหะมีค่าอื่นๆ (ซึ่งมีราคาขึ้นเช่นเดียวค้น แต่ไม่ไต้รับความนิยมเท่าค้บทอง) การที่ราคาพุ่งสูงขึ้นนั้น ท่าให้เกิดการ “เก็ง
กำไร” จากความต้องการที่สูงขึ้น นั้นคือ หากอัดราเงินเฟั อชองโลกอยู่ที่!’อยละ 2 โดยแท้จริงแล้ว ทองคำควรมีราคาปรับด้วสูงขึ้นเพียงร้อยละ 2 แต่กล้บขึ้นถึงร้อยละ 50-60 ซึ่งเป็น”แรงเก็งกำไร” คือมี คนบางกลุ่มต้องการซื้อทองเพราะไม่อยากให้เงินด้วเองลดค่าลง ต่อมาก็มีคนอีกกลุ่มรู้สึกว่าทองอาจจะมี ความต้องการมากขึ้นจึงแห่ตามเข้าไปซื้อเพราะคิดว่าราคาจะขึ้น แล้วก็ตามเข้าไปๆๆ ประเด็นก็คือ ถ้า เราตามไปซื้อสินทรัพย์เช่นทองค่า ในราคา 27,000 บาท แล้วราคาร่วงลงมาอยู่ที่ 23,000 บาท เงินของ เราก็จะลดลงท้นที นี้แหละคือความนำกล้วของการ ราคาสระน้ําเป่าลม โลตัส“เก็งกำไร” ก็คือ “มีไต้มีเสีย” นั้นเพราะว่าพอคนกลุ่ม หนึ่งไต้กำไรจากราคาทองที่ปรับด้วสูงขึ้น ก็จะขายออกมา จนท่าให้เกิดการตื่นตระหนกขายค้นออกมา เรื่อยๆ จนราคาร่วงลงมาด้งกล่าว และถ้าหากเรามองย้อนหล้งไป 50 ปีที่ผ่านมานั้น ทองค่ามีอัตราปริขึ้น เฉลี่ยปีละ 3.72% เท่านั้น
สระน้ำเป่าลมทรงสูง แต่ถ้าหากเรานำเงินฝากซึ่งโดนค้ดกร่อนจากเงินเฟ้ อ มาลงทุนในหุ้นปนิผล หุ้นปนิผลของเรา ประกอบกิจการต่างๆ ตามครรลองของม่นิ ซึ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นราคาสินค้าและบริการต่างๆ สูงขึ้น กำไรจากการประกอบการก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตามด้ว นอกจากที่ด้วของหุ้นปนิผลเองสามารถรักษา มูลค่าของม่นิได้แล้ว ม่นิย้งสามารถประกอบกิจการจนได้ดอกผลเฉกเช่นเดียวค้บการฝากเงินหรือซื้อ ฟ้นิธปดรด้วยซื้า และถ้าย้งจำได้ ผมบอกว่า “กิจการบางแห่งมีกำไรสมํ่าเสมอที่อัตรา 20% ของเงิน ลงทุน ม่นิอาจจะปนิผลให้เรา 5% ส่วนอีก 15% นำไปลงทุนต่อให้ใต้กำไรงอกเงย” แต่อันที่จริงแล้วอัตรา
20% ที่มีกำไรนั้น มํนใต้'รวมอตราเงินเฟ้อเข้าไปแล้วนั๋นเอง ยกต้วอย่างว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาม่า ถ้าอตรา เงินเฟ้อสูงขึ้น
มาม่าก็จะขึ้นราคา พอมํนขึ้นราคากำไรก็สูงขึ้นนนเอง ด้งนั้นจึงกล่าวไต้ว่า หุ้นก็เป็น สินทรัพย์ที่ป้’ องถ้นเงินเฟั อได้ดีเช่น1ดียวถ้แ แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่มี สระ น้ำ เป่า ลม intex ’’แรงเก็งกำไร” เข้าไป หรือซื้อในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เราก็อาจ1ขาดทุนหรือหุ้นมีมูลค่าลดลงไต้เช่นเดียวก็น - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License